Algemene voorwaarden

Voordeelvisum.nl handelsnaam van Kiwi Media,gevestigd en kantoorhoudende te 1906 BE Limmen, aan het Zijakkertje 2

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • opdrachtgever: de wederpartij van Kiwi Media
 • Kiwi Media: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid Kiwi Media (Kamer van Koophandel dossiernummer 55850677)
 • uitgevende instantie: de instantie, zijnde een ambassade, consulaat of anderszins, die de door de opdrachtgever aangevraagde documenten uitgeeft of verstrekt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Kiwi Media en een opdrachtgever waarop Kiwi Media deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard alsmede ten aanzien van alle werkzaamheden die Kiwi Media voor een opdrachtgever of derde heeft verricht, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kiwi Media,voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 • De door Kiwi Media gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Kiwi Media is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 • De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 • De prijzen genoemd op de internetsite van Kiwi Media zijn onder voorbehoud van onjuistheden en prijswijzigingen bij Kiwi Media of derden.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 • Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer een opdrachtgever een opdracht aan Kiwi Media heeft aangeboden en Kiwi Media die schriftelijk heeft aanvaard of met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.
 • Indien de overeenkomst betrekking heeft op een visumaanvraag of legalisatie, treedt Kiwi Media op als tussenpersoon bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de uitgevende instantie die de gewenste documenten afgeeft of verzorgt. Kiwi Media is niet verantwoordelijk voor de door de uitgevende instantie op aanvraag van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of afgegeven of verstrekte documenten. Opdrachtgever is er zich van bewust dat door de uitgevende instanties te hanteren regelgeving en tarieven te allen tijde kunnen wijzigen, welke wijzigingen in de risicosfeer liggen van de opdrachtgever. Kiwi Media staat niet in voor de juistheid of geldigheid van de door de uitgevende instantie afgegeven documenten. De opdrachtgever is verplicht de van betreffende instantie ontvangen documenten op juistheid en volledigheid te controleren, waarbij de opdrachtgever zo nodig gehouden is daarvoor contact op te nemen met Kiwi Media en/of de uitgevende instantie.
 • Kiwi Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goed opdrachtgever uitvoeren, waarbij Kiwi Media uitsluitend een inspanningsverplichting aangaat en geen resultaatsverplichting.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kiwi Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De uitvoering van de opdracht geschiedt op basis van informatie die door of namens de opdrachtgever is verstrekt De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kiwi Media of de uitgevende instantie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kiwi Media worden verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Kiwi Media verstrekte gegevens. Kiwi Media is niet gehouden de door de opdrachtgever verstrekte gegevens te controleren.
 • Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kiwi Media zijn verstrekt of de aanvraag anderszins onvolledig is, heeft Kiwi Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de kosten die door derden tot op dat moment aan Kiwi Media in rekening zijn gebracht en de uit de vertraging voortvloeiende overige kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Kiwi Media aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Reisboekingen/tickets dienen niet bevestigd te worden voordat de reiziger het benodigde visum verkregen heeft, tenzij een reisbevestiging een specifieke eis is van het betreffende consulaat. In een dergelijk geval is het raadzaam een open ticket te reserveren met recht op kosteloos omboeken of teruggave van de betaalde reissom.
 • Kiwi Media zal afgeronde aanvragen per email retourneren naar het opgegeven adres tenzij anders aangegeven.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor een in de overeenkomst van opdracht bepaalde handeling c.q. een vastgesteld aantal handelingen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen
 • Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Kiwi Media derhalve te allen tijde schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kiwi Media zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst tot aanpassing van de Kiwi Media toekomende vergoeding noopt, zal Kiwi Media de opdrachtgever hierover zo mogelijk tevoren inlichten.
 • In afwijking van lid 3 zal Kiwi Media geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Gebreken; klachttermijnen

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Kiwi Media,op straffe van verval van alle aan de opdrachtgever toekomende rechten en aanspraken.
 • Indien een klacht gegrond is, zal Kiwi Media het gebrek kunnen herstellen en de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, onderbouwd met bewijsstukken.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Kiwi Media slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 8. Vergoeding Kiwi Media

 • Kiwi Media heeft recht op een vergoeding voor haar werkzaamheden ongeacht of door haar tussenkomst de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de uitgevende instantie(s) tot stand is gekomen en kan worden uitgevoerd. De hoogte van de vergoeding van Kiwi Media is vermeld op haar internetsite www.voordeelvisum.nl, tenzij partijen onderling een afwijkende afspraak maken of Kiwi Media bij het aangaan van de overeenkomst een afwijkende vergoeding vermeldt.
 • Alle in de uitingen van Kiwi Media genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 • Naast de vergoeding voor haar werkzaamheden, is de opdrachtgever aan Kiwi Media gehouden alle door de uitgevende instantie in rekening gebrachte kosten te vergoeden, alsmede alle overige kosten die voor goede uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, waaronder doch niet beperkt tot porto- en/of koerierskosten, reiskosten en overige onkosten.
 • Kiwi Media kan op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de opdrachtgever een begroting maken van de te verwachten kosten. Deze begrotingen zijn inclusief BTW en niet bindend, tenzij anders overeen gekomen.
 • Kiwi Media is te allen tijde gerechtigd om prijsstijgingen bij de uitgevende instantie en/of door haar ingeschakelde derden aan de opdrachtgever door te rekenen. Op eerste verzoek van de opdrachtgever zal Kiwi Media alsdan inzage verstrekken in de betreffende prijsstijging.

Artikel 9. Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Kiwi Media aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 • Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever per direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels-)rente geldt.
 • In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toepasselijkheid van de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Kiwi Media en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Kiwi Media zonder voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning opeisbaar zijn en is Kiwi Media gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten.
 • Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, dan van de facturen die het langst open staan, ook indien de opdrachtgever bij betaling een ander betalingskenmerk vermeldt .

Artikel 10. Buitengerechtelijke incassokosten

 • Is de opdrachtgever in verzuim bij de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever alsdan een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het factuurbedrag inclusief BTW, met een minimum van EUR 100,00:
 • Indien Kiwi Media aantoont hogere kosten te hebben gemaakt dan de kosten genoemd in het vorige artikellid en die kosten redelijkerwijs noodzakelijk waren ter verkrijging van voldoening buiten rechte, komen ook deze kosten mede voor vergoeding in aanmerking.
 • Naast de in dit artikel genoemde buitengerechtelijke incassokosten is de opdrachtgever voor iedere aanmaning EUR 25,00 administratiekosten verschuldigd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • Kiwi Media is niet aansprakelijk voor de schade die Kiwi Media of een derde aan opdrachtgever hebben toegebracht ten gevolge of naar aanleiding van de (niet-)uitvoering van deze overeenkomst alsmede bij overige door Kiwi Media verleende diensten, tenzij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kiwi Media zelf.
 • Kiwi Media is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door i) de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, ii) de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van door de uitgevende instantie verstrekte documenten; iii) de daardoor ontstane vertraging.
 • Opdrachtgever vrijwaart Kiwi Media voor alle kosten en aanspraken van door Kiwi Media voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en van de betreffende uitgevende instantie.
 • Indien Kiwi Media aansprakelijk is voor door de opdrachtgever geleden schade en Kiwi Media is voor die schade verzekerd, is die schade beperkt tot het bedrag dat door een aansprakelijkheidsverzekeraar van Kiwi Media of een derde is uitgekeerd.
 • Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Kiwi Media beperkt tot tweemaal de door Kiwi Media in rekening gebrachte vergoeding voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Kiwi Media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van de opdrachtgever.

Artikel 12. Overmacht

 • Kiwi Media heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien een van buiten komende oorzaak, voorzien of niet voorzien, (verdere) nakoming van de overeenkomst van opdracht verhindert. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: werkstakingen in het bedrijf van Kiwi Media,vertraging bij of sluiting van de uitgevende instantie, niet-nakoming door toeleveranciers of onderaannemers van Kiwi Media,maatregelen van overheidswege welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke van de wil van Kiwi Media onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Kiwi Media kan worden verlangd.
 • De verplichtingen van Kiwi Media worden voor de duur van de overmacht opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kiwi Media niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien Kiwi Media bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als ware deze overeenkomst (gedeeltelijk) nagekomen. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 • De rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Kiwi Media en de opdrachtgever kennis te nemen. Op elke overeenkomst tussen Kiwi Media en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.